Logo AC
Magma HCM – Moderný informačný systém pre efektívne HR

Moderný informačný systém pre efektívne HR

 

Magma HCM (Human Capital Management) je moderný informačný systém, ktorý plne podporuje prácu s ľudskými zdrojmi, čo patrí medzi najdôležitejšie oblasti riadenia firiem a organizácií. Viac než 20 rokov pomáhame klientom optimálne zvládnuť firemné procesy vďaka aplikácii, vyvíjanej priamo v AUTOCONTe. Samozrejmosťou je fungovanie v súlade so slovenskou aj českou legislatívou.

Vďaka svojej funkcionalite, vlastnostiam a schopnostiam sa Magma HCM dokáže prispôsobiť potrebám nielen podnikov rôznych veľkostí a zameraní, ale aj inštitúcií či úradov. Rozdelenie funkcionality do 3 edícií umožňuje postupné obstaranie funkcionality podľa aktuálnej potreby zákazníka. Licencia pre každú edíciu obsahuje kompletnú funkcionalitu. Zákazník tak dostáva všetko, čo k svojej práci potrebuje, a to bez akéhokoľvek ďalšieho navyšovania nákladov.

V systéme je možné samostatne spracovávať agendu pre viac nezávislých účtovných subjektov i skupiny firiem, čo optimalizuje cenu. Systém má okrem slovenskej verzie aj českú a anglickú jazykovú mutáciu.

Magma HCM ponúka podporu predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

 • tvorba podnikovej architektúry
 • plánovanie a designing práce
 • vybavenie podniku ľudskými zdrojmi
 • rozvoj a príprava zamestnancov
 • hodnotenie, riadenie výkonu a motivačný systém
 • benefity a starostlivosť o zamestnancov
 • personálna evidencia a administratíva
 • spracovanie miezd a platov

Detaily k Magma HCM v PDF

Personálna administratíva

Predstavuje základnú časť systému, ktorá je nevyhnutná pre všetky ostatné oblasti. Obsahuje personálnu evidenciu o zamestnancoch: od osobných údajov, cez úplnú evidenciu všetkých aspektov pracovného pomeru, až po začlenenie v rámci štruktúry firmy. Poskytuje aj funkcionalitu, ktorá v súlade s legislatívou a zažitými firemnými zvyklosťami zaistí účelné a automatizované spracovanie administratívy. Za oblasť ľudských zdrojov poskytuje potrebné prehľady a podklady firemnému controllingu. Personalistika pracuje v reálnom čase, je nezávislá na stave spracovania miezd. Umožňuje online, alebo dokonca v predstihu, reagovať na udalosti či zmeny a včas pripraviť podklady pre mzdy.

Výpočet miezd, platov a odmeňovania

Poskytuje bohatú funkcionalitu pre komplexné spracovania miezd a platov a všetky potrebné výstupy pre tretie strany: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, penzijné a životné poisťovne, finančný úrad, banky, štatistiky. Pre automatické spracovanie všetkých relevantných operácií – kontroly výpočtov, zadaných hodnôt, úplnosti dát apod. - má zabudované potrebné mechanizmy. Spolupracuje s externými systémami – dochádzka, stravovacie a výrobné systémy a ďalšie. Umožňuje individuálne spracovanie aj hromadné operácie. Po každej vykonanej operácii je užívateľovi okamžite k dispozícii výsledok. Samozrejmosťou je automatické zaúčtovanie miezd vykonávané podľa nastavených predkontácií a príprava účtovného dokladu pre ľubovoľný účtovný systém alebo príprava platobných príkazov pre elektronický styk s bankou.

Riadiace moduly

Pomocou Magma HCM je možné popísať organizáciu a kategorizovať zamestnancov podľa interných potrieb v nadväznosti na oficiálne štatistiky (napr. SK ISCO) aj definovať pracovné pozície. Mnoho evidenčných i vyhodnocovacích činností je automatizovaných, napríklad zadávanie požiadaviek na výberové konania, prevzatie úspešného uchádzača do evidencie zamestnancov, vyhodnocovanie nezhôd medzi požiadavkami pracovnej pozície a jej plnením zo strany zamestnanca alebo prenos výsledkov hodnotiacich procesov do odmeňovania.

Kontrolné výstupy a zostavy

Kontrolné výstupy a zostavy sú výkonným nástrojom prípravy podkladov pre controlling, strategické aj operatívne rozhodovanie. Obsahujú napríklad analýzu pracovných miest, plánovanie personálnych nákladov, plánovanie vzdelávania a rozvoja, kontroly splnenia požiadaviek BOZP, sociálne programy, sledovanie a vyhodnocovanie pracovných charakteristík zamestnancov apod. Systém podporuje tvorbu kontingenčných tabuliek.

Magma portál a workflow

Je možným rozšírením systému MAGMA HCM. Poskytuje nástroj k zjednodušeniu administrácie personálnych procesov pri zachovaní metodického dohľadu HR oddelenia. Bezpečným spôsobom sprístupňuje dáta z personalistiky, umožňuje zapojiť manažérov i zamestnancov do hodnotenia, prieskumu, schvaľovania alebo prípravy dát. Elektronické workflow významne eliminuje obeh papierových dokumentov.

Detaily k Magma HCM web v PDF

Prínosy

 • Okamžitá dostupnosť analytických informácií z oblasti HCM vo forme prehľadných reportov
 • Jednoduchá evidencia a dokladovanie zabezpečenia požiadaviek ISO a iných noriem
 • Praktické prepojenie hodnotení zamestnancov so systémom odmeňovania, plánovaním individuálneho rozvoja alebo plánovaním kariéry
 • Podpora pre plánovanie a analýzy personálnych nákladov vrátane vyhodnocovania účelnosti a efektivity ich vynakladania
 • Prehľadné výstupy, konsolidované účtovné doklady, rekapitulácie mzdových nákladov
 • Zjednodušenie a zautomatizovanie administratívnych činností, zvýšenie produktivity práce v správe a riadení ľudských zdrojov
 • Všetky údaje na jednom mieste, zníženie chybovosti

Výhody

 • Dlhoročný kontinuálny vývoj systému, na trhu je vždy jediná aktuálna verzia
 • Stabilizovaný vývojový tím disponuje komplexnou znalosťou vývojového prostredia
 • Rozvoj systému podľa vývojových trendov v personálnej oblasti
 • Flexibilné zlepšovanie funkcionality podľa potrieb užívateľov
 • Praxou overená spoľahlivá prevádzka v podnikateľských subjektoch rôzneho typu
 • Jednoduchá administrácia a správa aplikácie, užívateľská parametrizácia
 • Množstvo relevantných štandardných zostáv a výstupov, jednoduchá tvorba vlastných zostáv
 • Integrácia modulov, jediná údajová základňa
 • Intuitívne ovládanie, užívateľsky príjemné prostredie
 • Podpora single–sign–on (SSO) alebo LDAP s využitím centrálnej služby Active Directory
 • Prepojiteľnosť s IDM alebo DMS

Potreby užívateľov a nové trendy

Z každodenného kontaktu so zákazníkmi v rámci servisu, hotline podpory, procesného i legislatívneho poradenstva, máme cennú spätnú väzbu a podnety k ďalšiemu rozvoju.

Ktoré potreby rezonujú najčastejšie:

 • Rozsiahla funkčnosť Magma HCM = rozsiahle menu
 • Väčšia špecializácia užívateľov prostredníctvom rolí – užívateľ zodpovedá len za svoju časť HR – najmä u väčších subjektov
 • Potreba rýchleho zaškolenia nových užívateľov
 • Potreba strážiť dôležité úlohy a termíny
 • Prístup k informáciám z jedného miesta

Prostredie Magma HCM je:

 • Osobné – každá rola má „svoju“ Magmu
 • Čisté – jednotný čistý design všetkých obrazoviek
 • Prehľadné – menu v štýle pásu kariet Office aplikácií
 • Efektívne – všetko na jednom mieste - úlohy, oznámenia, obľúbené funkcie, odkazy atp.
 • V súvislostiach – informácie a funkcie k záznamu vždy po ruke
 • Funkčné – každú novú funkcionalitu dôkladne otestujeme

Predaj riešenia formou pravidelnej služby

Každý zamestnávateľ rieši personálne a mzdové procesy. Vedenie firmy pri zaistení týchto procesov býva často postavené pred neľahkú voľbu – zaobstarať si vlastný personálny systém a vlastné zdroje, alebo časť procesov – najmä mzdové spracovanie, zaisťovať externými zdrojmi. Nevýhodou externého spracovania, obzvlášť pre väčšie firmy, je absencia dát, ktoré sú u spracovateľa.

Riešením eliminujúcim všetky zápory môže byť zaobstaranie personálneho a mzdového systému Magma HCM formou služby prevádzkovanej v AC CLOUDe, ktoré ponúka zákazníkovi rad výhod. Platí za priestor a služby, ktoré naozaj potrebuje. Počet užívateľov i funkcionalitu personálneho systému prispôsobuje aktuálnemu stavu a veľkosti firmy.

AUTOCONT môže zabezpečiť prevádzku serverov, správu systému a užívateľov aj vlastné spracovanie miezd. Vďaka riešeniu v cloude využíva zákazník všetku potrebnú funkcionalitu, vrátane riadiacej personalistiky a má pod kontrolou všetky svoje dáta, vrátane mzdových. Vnútorná architektúra Magma HCM umožňuje jednoducho a bezpečne rolovať riešenie do cloudu pre partnerov, ktorí sú samostatné účtovné subjekty tak, aby bola zaistená ich autonómia z hľadiska metodiky personálneho riadenia i dostupnosti dát. Preto je toto riešenie vhodné aj pre veľké spoločnosti holdingového typu.

Outsourcing spracovania miezd

Mzdová oblasť je citlivá na presnosť i na prácu s dôvernými informáciami v rámci organizácie. Legislatívne prostredie v Slovenskej republike je zložité, ak nie až neprehľadné, zamestnávateľ riskuje pri pochybení vysoké pokuty zo strany úradov. Rastúci počet firiem preto považuje za výhodné prenechať zodpovednosť za správnosť mzdového spracovania na dodávateľovi.

AUTOCONT s vlastným personálnym a mzdovým systémom Magma HCM môže ponúknuť viac než agentúry zaoberajúce sa spracovaním miezd. Systém máme pevne v rukách a dokážeme pružne reagovať na požiadavky zo mzdovej oblasti pre rôzne typy firiem. Máme know-how a skúsenosti z prevádzky miezd u zákazníkov. Naša znalosť legislatívy je garanciou korektného spracovania miezd. Všetky tieto prínosy ešte umocňuje možnosť dodávky personálneho systému Magma, ktorý zákazníkovi uľahčí prípravu podkladov pre mesačné spracovanie výplat.

Ideálne je prevádzkovať systém formou služby v prostredí AC CLOUD, kedy zákazník nemá starosť o IT infraštruktúru a má vlastné prístupy k mzdovým dátam, ktorých spracovanie zaisťujeme. Túto výhodu stráca v prípade externého spracovania na externom úložisku dát. V rámci implementácie služby so zákazníkom detailne nastavíme rozsah dodávaných prác, ktorý ovplyvňuje cenu spracovania jednej výplaty. Cena služby sa odvíja od počtu skutočne spracovaných výplat v mesiaci.

Úvodná obrazovka (Centrum role)
Personálna administratíva
Organizačné štruktúry a pracovné miesta
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
Štatistiky a controlling

Prima Banka Slovensko, a. s.

Magma HCM podporuje komplexne procesy riadenia ľudských zdrojov. Aplikácia je plne integrovaná do systému prísnych bezpečnostných politík banky.

Žilinský samosprávny kraj

IS Magma HCM je prevádzkovaný pre samotný úrad a rad zariadení v jeho pôsobnosti, teda organizácií z oblasti školstva, kultúry a sociálnych služieb.

PPS Group, a. s., Detva

Strojárenskej spoločnosti s 1400 zamestnancami umožnila Magma HCM zvládnuť mzdovú problematiku zmenovej prevádzky vr. hodnotiaceho systému pre výrobných robotníkov s väzbou na mzdy.

SES, a. s.

Výrobca parných kotlov zamestnáva 2200 zamestnancov. Príchodom nového, moderného riešenia Magma HCM nastala razantná inovácia v rýchlosti spracovania údajov a procesov v riadiacej personalistike.

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš

IS Magma HCM rieši personálnu administratívu a mzdovú agendu lekárov, zdravotných sestier a ostatných zamestnancov v zdravotníctve so všetkými špecifikami odmeňovania každej skupiny.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

IS Magma HCM zabezpečuje všetku personálnu a mzdovú agendu pre všetkých zamestnancov hydrometeorologického ústavu, vrátane viac než 1000 pozorovateľov v celej SR.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IS Magma HCM zaisťuje personálnu a mzdovú agendu pre zamestnancov v štátnej službe podľa zvláštnych predpisov a poskytuje podporu pre personálne riadiace a plánovacie procesy ministerstva, so zapojením manažérov a zamestnancov cez portál.

Mazars Slovensko, s. r. o.

Nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti poskytovania audítorských, účtovných a poradenských služieb používa IS Magma HCM pre poskytovanie služieb mzdového účtovníctva svojim zákazníkom.

Donghee Czech, s. r. o.

V automobilovej výrobe Magma HCM rieši vzdelávanie zamestnancov, evidenciu výberových konaní a uchádzačov o zamestnanie. Bol rozšírený aj na mzdy a všetku personálnu administratívu.

Mesto Nové Město na Moravě

Zákazník kládol pri dodávke personálneho a mzdového systému dôraz najmä na vnútornú integráciu úradu a zefektívnenie prevádzky Mestského úradu i podriadených organizácií.